Kullanıcı Sözleşmesi

Sözleşme Tarafları, Konusu ve Genel Hükümler

1. Bu sözleşme E-Sınav Türkiye ('SAĞLAYICI' olarak anılacaktır) ile "esinavturkiye.com Web sitesinde, esinavturkiye Android uygulamasında ve/veya esinavturkiye iOS uygulamasında bulunan online sürücü eğitim seti sistemi hizmetinin (esinavturkiye ya da 'SERVİS' olarak anılacaktır) tamamını ya da bir bölümünü satın alan ya da kendisine SERVİS'i satın almış üçüncü kişi/kurumlarca SERVİS'e ait kullanım lisansı tahsis edilmiş özel/tüzel kişi" ('KULLANICI', 'KURUM' ya da 'ALICI' olarak anılacaktır) arasında akdedilmekte olup KULLANICI'nın sözleşmeyi elektronik ya da matbu ortamda onaylaması ile yürürlüğe girmektedir. Bu sözleşme, SAĞLAYICI’nın bu dokümanda KULLANICI tarafından tercih edilen yapılandırma özellikleri temelinde, yine bu dokümanın takip eden “SERVİS Kapsam ve Koşulları” ile “SERVİS Başlangıç, Teslim ve Ödeme İlkeleri” bölümlerinde belirtilen nitelik ve koşullarda KULLANICI'ya sağlayacağı SERVİS'e ilişkin olarak tarafların taşıdığı görev ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

2. Esinavturkiye online eğitim seti "Servis Olarak Yazılım (SaaS; Software as a Service)" modeli temelinde sağlanan bir hizmettir. Tercih edilecek yapılandırma özelliklerine karşılık gelen ve KULLANICI'da (KURUM'da) kayıtlı her bir kursiyer başına belirlenen toplam SERVİS birim fiyatı üzerinden hesaplanan Yıllık Plan ya da Aylık Plan tutarını KURUM, bu sözleşme imza edildiği tarihte esinavturkiye online eğitim seti dönemsel kullanım bedeli olarak ödeyerek SERVİS’ten yararlanmaya başlar.fatura edilecek olan SERVİS bedelini SAĞLAYICI’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3. SAĞLAYICI, SERVİS ve ilişkili SERVİS opsiyonlarına ilişkin teknik ve operasyonel özelliklerde; kullanım koşullarında; SERVİS temin ve faaliyet durumunda; destek koşullarında; ve bu sözleşme ile varsa eklerinin içerdiği hükümlerde ön bildirimde bulunarak yahut bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. KURUM’un bahse konu değişiklikleri kabul etmemesi durumunda SERVİS kullanımını sonlandırma ve SAĞLAYICI’ya yapacağı yazılı bildirimle bu sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Sözleşmenin feshi, fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmayacaktır. Ön ödeme ilkesine dayalı SERVİS kullanım planları (Yıllık Plan ve Aylık Plan) çerçevesinde sözleşme imzasıyla KULLANICI'ya fatura edilecek dönemsel SERVİS kullanım bedeli muaccel olup sözleşmenin KULLANICI tarafından feshi, KULLANICI'ya para iadesi talep etme hakkı doğurmaz ve SAĞLAYICI’nın faturaya konu bedeli tahsil hakkını ortadan kaldırmaz.

4. SAĞLAYICI, SERVİS ve ilişkili SERVİS opsiyonlarına ilişkin birim fiyatlarda; ödeme koşullarında; indirim koşul ve oranlarında; ve ek ücretlerde; ön bildirimde bulunarak (yalnızca SERVİS kullanımı için SAĞLAYICI’ya ödeme yapan kişi ve/veya kuruluşlara) yahut bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Fiyatlarda, ödeme koşullarında, indirim koşul ve oranlarında ve ek ücretlerde yapılacak değişiklikler bu sözleşme ile imza altına alınmış olan SERVİS kullanımı süresi (dönem) sona erene dek uygulanmayacak olup ilgili dönem bittikten sonra talep edilecek yeni SERVİS kullanımına ilişkin dönemin başlamasıyla yürürlüğe girecektir. KULLANICI'nın bahse konu değişiklikleri kabul etmemesi durumunda SERVİS kullanımını sonlandırma ve SAĞLAYICI’ya yapacağı yazılı bildirimle bu sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Sözleşmenin feshi, fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmayacaktır. Ön ödeme ilkesine dayalı SERVİS kullanım planları (Yıllık Plan ve Aylık Plan) çerçevesinde sözleşme imzasıyla KULLANICI'ya fatura edilecek dönemsel SERVİS kullanım bedeli muaccel olup sözleşmenin KULLANICI tarafından feshi, KULLANICI'ya para iadesi talep etme hakkı doğurmaz ve SAĞLAYICI’nın faturaya konu bedeli tahsil hakkını ortadan kaldırmaz.

5. Esinavturkiye online eğitim seti ilişkin sistem ve içerik barındırma/yayınlama, SAĞLAYICI’nın anlaşmalı olduğu üçüncü taraf kuruluşun verdiği bulut hizmetleri üzerinden sağlanacaktır. KULLANICI, uygulama ve uygulama içeriği barındırma/yayınlama konusunda ayrıca bir teknoloji satın alımı yapmayacak olup ilgili hizmetler Esinavturkiye online eğitim seti bedellerine dahildir. SAĞLAYICI, ilgili bulut hizmetlerini ilgili sertifikasyonlara ve onaylanmış yetkinliklere sahip bir kuruluştan almakla yükümlüdür; Bununla birlikte KULLANICI, bu sözleşmeyi imzasıyla ilgili üçüncü taraf bulut hizmetlerinde muhtelif nedenlerle meydana gelebilecek kesinti, veri kaybı vb. durumların yaşatacağı sonuçlardan SAĞLAYICI’nın sorumlu tutulamayacağını, dolayısıyla SAĞLAYICI’ya yönelik herhangi bir tazmin talebinde bulunamayacağını kabul ve beyan eder.

6. KULLANICI, Esinavturkiye online eğitim seti bileşenlerinden biri olan Esinavturkiye online eğitim seti ait Web arayüzlerini kullanabilmek için aşağıdaki teknoloji bileşenlerine sahip olması gerektiğini kabul ve beyan eder:
• İnternet erişimi (önerilen: ADSL, Fiber),
• Windows 8.1 (ya da daha güncel) işletim sistemine sahip masaüstü / dizüstü bilgisayar, ve
• Yukarıda belirtilen işletim sistemi üzerinde kurulu Mozilla Firefox (46.0 ya da daha güncel sürüm) ya da Google Chrome (51.0 ya da daha güncel sürüm) tarayıcılarından herhangi biri.

Gizlilik, Güvenlik ve Genel Yükümlülükler

7. SERVİS’e erişim güvenli oturumla (kullanıcı kodu) gerçekleştirilir. Güvenli oturum bilgilerinin (örn. şifrelerin) gizlilik ve güvenliğinin sağlanmasından KULLANICI (KURUM yetkilileri ve KURUM’un SERVİS’in kullanılması hususunda tanımladığı ve yetkilendirdiği kullanıcılar) sorumlu olacak olup SERVİS üzerinden bahse konu bilgilerin kullanılması işlemlerini içeren her türlü eylemin KULLANICI (KURUM yetkilileri ve KURUM’un SERVİS’in kullanılması hususunda tanımladığı ve yetkilendirdiği kullanıcılar) tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu eylemlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya (KURUM yetkilileri ve KURUM’un SERVİS’in kullanılması hususunda tanımladığı ve yetkilendirdiği kullanıcılara) ait olacaktır.

8. KULLANICI, SERVİS’i yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını; bu sözleşmeye, eklerine, yürürlükteki mevzuat ve SERVİS’e ilişkin olarak SERVİS’in yayınlandığı mecralarda (web sitesi, mobil uygulama vb.) belirtilen hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI (KURUM), SERVİS’i üçüncü kişilere (örn. KURUM çalışanları, KURUM müşterileri vb.) hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişilere (SERVİS içinde yetkilendirilmiş kullanıcı tanımlama ve rol atama yoluyla) kullandırabilecektir. Bu kapsamda KURUM ile KURUM’un tanımladığı ve yetkilendirdiği her bir kullanıcı, SERVİS’i bu kullanım sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hareket ederek kullanacaklarını ve ilgili hükümlere aykırı iş ve işlemlerinden sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

9. KULLANICI (KURUM yetkilileri ve KURUM’un SERVİS’in kullanılması hususunda tanımladığı ve yetkilendirdiği kullanıcılar) tarafından paylaşılan içerik, paylaşanın mülkiyetinde olup içeriğe ilişkin tüm sorumluluk içeriği paylaşana aittir. SAĞLAYICI, bu sözleşme kapsamında KULLANICI tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında SERVİS’e girişi yapılan içeriği kullanma hakkını haizdir. İçeriğe yahut içeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak SAĞLAYICI sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, içeriğin doğruluğu konularında SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI, SAĞLAYICI’nın yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak içeriği SERVİS’ten ve ilişkili sistemlerinden silebileceğini ve SAĞLAYICI’nın kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

10. KULLANICI, SERVİS’i barındıran üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; SERVİS’i, SERVİS’in sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut SERVİS’ten yararlanan diğer kullanıcıların bunlardan yararlanmasına engel olacak ya da bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı; SERVİS’in barındırıldığı bilgisayar sistemlerine ya da SERVİS’e kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını; SERVİS’e SAĞLAYICI’nın ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler (KURUM’un üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini; hizmetlerin sunulmasında ya da SERVİS’in çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

11. KULLANICI (KURUM yetkilileri ve KURUM’un SERVİS’in kullanılması hususunda tanımladığı ve yetkilendirdiği kullanıcılar), SERVİS’e yüklenen içeriklerin kopyalarını saklayacaktır. SAĞLAYICI veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber içeriğin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. SAĞLAYICI, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın içeriğin kaybından sorumlu değildir.

12. SAĞLAYICI, KULLANICI tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri bu sözleşmeye ek niteliğindeki “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. KULLANICI, SAĞLAYICI’nın yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde KULLANICI'nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında KULLANICI'ya ve KULLANICI tarafından SERVİS üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler KULLANICI'nın güvenliği, SAĞLAYICI’nın yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiksel değerlendirmeler için kullanılabilecektir. KURUM ile KURUM yetkilileri ve KURUM’un SERVİS’in kullanılması hususunda tanımladığı ve yetkilendirdiği kullanıcılar, birbirlerine ait içerikleri kullanmak istemeleri halinde içeriği oluşturan kullanıcının onayını alacak ve söz konusu içeriği diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde sınıflandırılıp saklanabilecek ve SAĞLAYICI, KULLANICI'nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, SAĞLAYICI’nın ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. KURUM ile KURUM yetkilileri ve KURUM’un SERVİS’in kullanılması hususunda tanımladığı ve yetkilendirdiği kullanıcılar, içerik ve diğer bilgilerin SAĞLAYICI ya da üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de ya da yurtdışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

13. KULLANICI SERVİS’in sağladığı iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını kabul ve taahhüt eder. KURUM ile KURUM yetkilileri ve KURUM’un SERVİS’in kullanılması hususunda tanımladığı ve yetkilendirdiği kullanıcılar, SERVİS’in sağladığı iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere SERVİS amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. KURUM ile KURUM yetkilileri ve KURUM’un SERVİS’in kullanılması hususunda tanımladığı ve yetkilendirdiği kullanıcılar, SERVİS üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. SAĞLAYICI’nın SERVİS üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu ya da bunların SERVİS’in kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. SERVİS üzerinden erişilen veya SERVİS’e ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da KULLANICI, SERVİS üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. SAĞLAYICI, SERVİS üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

14. KULLANICI'nın (KURUM yetkilileri ve KURUM’un SERVİS’in kullanılması hususunda tanımladığı ve yetkilendirdiği kullanıcıların) bu sözleşme ve SERVİS kapsamında yer alan diğer koşullar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde SAĞLAYICI, KULLANICI'nın SERVİS üyeliğini askıya alma ya da sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda SAĞLAYICI’nın söz konusu aykırılıktan doğan zararlarını KURUM’dan talep hakkı saklıdır.

SERVİS Başlangıç ve Ödeme İlkeleri

15. KULLANICI SERViS’ten bu sözleşmeyi onaylaması ve belirtilen toplam dönemsel ücretleri tam ve eksiksiz olarak ödemesi ile yararlanmaya başlar. Bu sözleşme ile imza altına alınmış SERVİS kullanım planına ilişkin dönemin başlangıç tarihi KULLANICI'nın ödeme yaptığı tarih olarak kabul edilir. KULLANICI ilgili ödemeyi bu sözleşmenin taraflarca imzasını ve faturanın kesilmesini takip eden 5 (beş) günü içinde yapmakla yükümlüdür.

16. KULLANICI eğer bu sözleşme ile ilkeleri belirlenmiş bir ÜCRETSİZ deneme döneminden yararlanıyorsa SERVİS ödemesi, bu ÜCRETSİZ deneme döneminin bitiminde SAĞLAYICI’nın bu sözleşme ile imza altına alınmış SERVİS kullanım planına ilişkin dönemden geriye kalan süreyi fatura etmesini takiben yapılır.

17. KULLANICI, SERVİS’i kullanmaya başladığı tarihi takip eden dönemin sonunda aynı (ya da değişiklik talep edeceği) yapılandırma özelliklerine karşılık gelen birim fiyat üzerinden hesaplanan Yıllık Plan ya da Aylık Plan tutarını ödeyerek SERVİS kullanımını tercih edilen plan (Yıllık Plan için bir yıl, Aylık Plan için bir ay) bazında yenileyebilecektir. KULLANICI'nın ilgili (ve takip eden her) dönem bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi yöndeki talebini SAĞLAYICI’ya bildirmediği durumda KULLANICI'nın üyeliği (SERVİS kullanım hakkı) ilgili (ve takip eden her) dönemin bitiminde otomatik olarak yenilenir.

18. KULLANICI tarafından okul101 Mobil Uygulama Markalama opsiyonu satın alındığı durumda SAĞLAYICI, opsiyon uygulanmış SERVİS’e ilişkin mobil uygulamaları sözleşmenin akdedilmesini takip eden 3 iş günü içinde ilgili platformlara (KULLANICI'nın seçimine göre Android, iOS ya da her ikisi) ait mobil mağazalara (Android için Google Play Store; iOS için Apple App Store) yayınlanmak üzere teslim edeceğini (dijital olarak göndereceğini) kabul ve taahhüt eder. Mücbir sebeplerin (örn. doğal afetler, genel telekomünikasyon kesintileri, kanuni grevler, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı vb.) ve/veya KULLANICI'dan kaynaklanan sebeplerin (örn. teslim süreci içinde ek talepler, taleplerin değişmesi vb.) varlığı durumunda bu teslim süresi taahhüdü geçerli değildir.

Fikri Mülkiyet

19. SERVİS üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat SAĞLAYICI’ya aittir. Bu sözleşme kapsamında KULLANICI'ya SERVİS’i kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve SERVİS’e ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm SERVİS’e ilişkin hakların ve menfaatlerin KULLANICI'ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. KULLANICI, bu sözleşme kapsamında SAĞLAYICI’ya KULLANICI'nın SERVİS’e erişimi, SERVİS’i kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve SERVİS’e girişi yapılan içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. SAĞLAYICI, hizmetlerin sağlanması amacıyla SERVİS’e girişi yapılan içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişi ve kurumlara alt lisans verme hakkını haizdir.

20. KULLANICI, hiçbir şekilde ve nedenle SERVİS’i kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde SERVİS üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, SERVİS’ten işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. SERVİS’e ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, SAĞLAYICI’nın açık izni olmaksızın SERVİS’e ya da SERVİS’ten bağlantı verilmesi kesinlikle yasaktır.

21. KULLANICI, herhangi bir şekilde SAĞLAYICI’nın (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmadan önce SAĞLAYICI’dan yazılı olarak izin talep edeceğini ve talebine verilecek yanıta göre hareket edeceğini kabul eder.

22. KULLANICI, bu sözleşme ile imza altına alınmış SERVİS kullanım döneminin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde kendine ait içeriği ücret ödemeksizin alabilecektir. SAĞLAYICI, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir.

Sorumluluk Kısıtlamaları

23. SERVİS kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup SAĞLAYICI’nın bu kapsamda SERVİS’in uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. KULLANICI, SAĞLAYICI’nın ayrıca içerik ve diğer KURUM verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder.

24. SAĞLAYICI SERVİS’in kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. SAĞLAYICI, SERVİS’in sürekli erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte SERVİS’e erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. KULLANICI, SERVİS’e erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. SAĞLAYICI söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

25. KULLANICI, SERVİS üzerinden SAĞLAYICI’nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere bağlantı verilebileceğini ve bu tür bağlantıların yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

26. KULLANICI, SERVİS üzerinden sunulan uygulama, yazılım ve sair içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine bağlı olduğunu ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

27. KULLANICI, yüklediği içerikler ile SERVİS’in kullanımından münhasıran sorumludur. KULLANICI, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve SERVİS’in kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) SAĞLAYICI’yı ayrı ve yükümlülüksüz kıldığını kabul eder.

28. SAĞLAYICI, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaydı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın SERVİS’in kullanımı sonucunda gerçekleşen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca SAĞLAYICI, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. SAĞLAYICI’nın bu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından bu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

Son Hükümler

29. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

30. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

31. Bu sözleşme KULLANICI'nın sözleşmeyi elektronik ya da matbu ortamda onaylaması ile yürürlüğe girer.

32. Bu sözleşme 32 (otuz iki) maddeden ibarettir. Son Güncelleme: 23 Mart 2018